Obs! Gäller enbart dem som inlett studierna före 1.1.2018

Yrkesprovsblanketter

Här hittar du yrkesprovsblanketterna. Sök enligt bransch för att hitta lättare. Välj endast en bransch i gången.

Information om yrkesprov (YP)

Reforminfo: Informationen här gäller dem som börjat studera före den 1.1.2018 

Yrkesprovet utgör 100 % i bedömningen av samtliga yrkesinriktade examensdelar. Ett yrkesprov kan vara gemensamt för flera examensdelar. Ett yrkesprov för en examensdel kan även bestå av flera delar. Ur läroplanen framgår hur och i vilken miljö yrkesprov utförs.

När studerande deltar i ett yrkesprov betyder det att hen har, i sin helhet, det kunnande som krävs i examensdelen. Bedömningen baserar sig på de kriterier som finns avgivna i yrkesprovet. 

I och med yrkesprovet visar studerande sitt kunnande i arbetssituationer och arbetsuppgifter på en arbetsplats eller på skolan. Studerande ska visa sitt kunnande genom arbete i en omfattning som är tillräcklig för att heltäckande visa att kunnandet motsvarar examensgrundernas krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och bedömningskriterier.

(maj 2017, koordinator för läroplansutveckling och yrkesprov)