Resultat för utvärdering V1 Vårdnadshavare (våren 2018)

Resultat från enkäten V1 Vårdnadshavare. Utvärderingen var öppen i början av period fyra. Vi har nu resultat från två läsår och i tabellen nedan syns det genomsnittliga värdet för hela Axxell.

I tabellen är resultatet jämfört med resultatmål och miniminivå och resultat har märkts ut med färg beroende på om det är under eller samma som miniminivå. Enheternas resultat syns inte här. Vi strävar efter goda resultat och där en enhet inte uppnår värden över miniminivå föranleder detta en handlingsplan för att förbättra verksamheten.

Under rubriken Information ser vi resultatförbättring på enheterna  Åbo och Teknik men ingen enhet kunde nå resultatmålet. Axxell har från och med detta läsår koncentrerat handledning i studierna till sju examenshandledare och här är vårdnadshavarna inte lika nöjda som tidigare, resultatet på Axxell-nivå har sjunkit med två decimaler. Bästa resultat finns i Brusaby där resultatet också höjts och nu är 3,8. Vårdnadshavarna på enheten Psh är nöjdast då det gäller delaktighet, här är resultatet 4,3 och bättre än resultatmål. Rubriken Personlig studieplan har nu sämre resultat än tidigare och ligger även under miniminivå. Brusaby fick det bästa resultatet 3,6 och är också den enda enheten som inte behöver skriva handlingsplan. Resultatet för Studerandes inlärning har sjunkit på Axxellnivå med en decimal. Enheterna i Åbo och Brusaby har nu bättre resultat än tidigare. Bästa resultat får Handel och service med 4,2. Rubriken Internat har samma resultat som ifjol, här har vårdnadshavarna i Åbo gett  vitsordet 4,5. Det finns inget internat i Åbo men studerande kan bo på internatet i Pargas.

 

Vi tackar er alla som svarat, er åsikt är mycket värdefull för oss!

De enhetsspecifika resultaten publiceras inte. Här kan du ta del av medelvärdet för varje fråga under varje rubrik.

(mars 2018, Koordinator för specialundervisning och studerandevård)