Resultat från vårdnadshavarenkäten 2019

På Axxells enkät till vårdnadshavare har vi fått in 175 svar och det utgör en svarsprocent på 39%. En hyfsad procent och vi riktar ett stor tack till alla som svarat.

Vi har kunnat utläsa en hel del av svaren och jag skall nu försöka mig på att kommentera en del av dem. Mina kommentarer gäller nu hela Axxell, de olika enheternas resultat analyseras på respektive enhet.

I yrkesutbildningen förs alltid en diskussion om vårdnadshavaren skall vara delaktig i studierna eller om de studerande själva skall få ta ansvar. För vår del är saken mycket klar. Lagen ålägger oss att genomföra utbildningen i samråd med vårdnadshavare och det är sedan helt upp till er i hur stor utsträckning ni vill engagera er i er ungdoms studier. Av er som svarade uppfattade 74 % att de är delaktiga i den egna ungdomens studier.

Av de svarande använder 69% Wilma.

Ni vårdnadshavare ger oss inte på alla punkter godkänt betyg. Endast 47 % upplever att ni fått ta del av den personliga utvecklingsplanen för kunnande (PUK).  Det kan delvis förklaras med att vi genomfört en stor reform där just PUKen varit föremål för stora förändringar och samtidigt digitaliserades den. På denna punkt har vi alla förutsättningar att bli bättre eftersom rutinerna nu börjar vara inkörda.

Ni vårdnadshavare tycker också att ni får för lite information om utbildningen och även här måste vi bättra oss. Vi måste se över våra rutiner för föräldramöten, information om PUK, om perioder i arbetslivet, examenshandledarnas arbetssätt osv. På denna punkt är ert budskap mycket klart.

I de öppna kommentarerna kom flera önskemål om att vi skall beakta bussturer från en viss ort när vi gör läsordningar. Jag väljer här att visa på hur mångfasetterad vår vardag är t.ex. i Karis när vi skall beakta kollektivtrafikens tidtabeller i vår schemaläggning. Ja, då skall vi beakta tåg från Åbo, Helsingfors och Hangö samt bussar från Pojo, Lojo och Ekenäs. Jag lovar – schemaläggarna funderar massor på detta men det är ingen lätt uppgift.

Korta dagar är också ofta nämnda. Och jo, det finns kortare och längre dagar och det finns också olika orsaker till det. Grundprincipen är 6-8 lektioners dagar men t.ex. på måndag börjar vi senare och på fredag slutar vi tidigare för att de som bort långt från skolan skall kunna bo hemma minst tre nätter i veckan. Det finns perioder då det skall rymmas in 15 kp (ca 270 h) på 8 veckor och så finns det perioder då endast 8 kp (ca 150 h) är aktuella och då blir det onekligen olika längd på dagen och veckan i olika perioder. Ledig tid är inte helt av ondo – man kan inte lära sig nytt 8 h och dagen 5 dagar i veckan. I och med nya examensgrunder ses också systemet med schemaläggningen över. I Wilma kommer ni framöver att se enbart vilken examensdel som är aktuell och med vilken lärare, detaljplaneringen i vad lektionerna har för tema har de studerande på inlärningsplattformen Itslearning. Be er ungdom visa vad som finns på Itslearning.

Resultatet i sin helhet kan ni se här.

Ännu en gång stort tack för att ni svarade. Och tveka inta att ta kontakt om det är något i er studerandes utbildning ni funderar på.

maj 2019

Rektor Lena Johansson

maj 2019, rektor, sp

Resultat från internatutvärderingen 2018

Frågorna i internatutvärderingen har förnyats fr.o.m. hösten 2018. Utvärderingen var första gången öppen 1-13.12.2018. Svarsprocenten för hela Axxell blev 40% (66 av 164 svarande). Eftersom frågeställningarna är nya gör vi ingen jämförelse med tidigare års resultat. Vi har internat på tre orter - I Brusaby, Pargas och Ekenäs.

De som har svarat alternativen "helt av samma åsikt" och "delvis av samma åsikt" klassas som "nöjda", medan de som svarat "helt av annan åsikt" eller "delvis av annan åsikt" klassas som "inte nöjda". Den grupp som svarat att de är varken av samma eller av annan åsikt räknas bort.

Ledningruppen beslöt på sitt möte 16.1.2019 att vi anser att om 75 % eller flera är nöjda ser vi det som ett bra resultat. Om resultat ligger mellan 75% och 60% skall det analyseras och observeras lite extra. Om siffarn sjunker under 60 % skall det formuleras åtgärder för vad som kan göras för att nå ett bättre resultat.

Enheterna informerar om och diskuterar och anlyserar resultaten på respektive enhet och beslutar om eventuella åtgärder.

De nöjdas studerande som bor på internatet hittar vi i Brusaby - där är 71% nöjda med att bo på internatet. Internatet i Ekenäs uppfattas nog som det minst trivsamma, ingen nyhet i sig men något som nog skall diskutera med de som bor där.

Internatspersonalens tillgänglighet får på alla orter gått betyg.

På alla orter uppfattas att det ordnas för lite aktiviteter men där kommer nog bollen att gå tillbaka till studerande - vad vill de ordna, vad vill de göra?

Frågan "Jag har blivit utsatt för mobbning eller sett mobbning, diskriminering eller trakasserier på internatet där jag bor" är speciellt viktig för Axxell som en mobbningsfri skola. Den frågan hade en följdfråga där resultatet visar att det finns studerande som upplever att man inte ingriper i mobbning, diskriminering eller trakasserier. När det gäller mobbning är det nolltolerans, där någon (en person räcker) uppfattar att det förkommer och inte tas i där skall åtgärder in.

På frågan "Jag får studiero på internatet" anser 70% att de har studiero men den fråga är av den art att de  14% av de svarande av åsikten att de inte får studiero också skall tas på allavar. Det är för mycket om 14 % t.ex. inte kan läsa läxor eller sova gott.

Nedan ser du resultatet för Axxells alla internat:

Frågor                                                                                                  nöjda inte nöjda
Internatet är tryggt 62% 14%
Internatet är trivsamt 47% 29%
Jag har studiero på internatet 70% 14%
Maten är bra 61% 29%
De studerande behandlas jämlikt och jämställt 61% 21%
Jag har blivit utsatt för mobbning eller sett mobbning, diskriminering eller trakasserier på internatet där jag bor 1)  Ja, jag har sett 2) Ja, jag har varit utsatt 3) Jag har inte sett eller varit utsatt    
Svara på följande frågan endast om du svarade ”Ja” på föregående frågan: Jag upplever att man ingriper i mobbning, diskriminering eller trakasserier.    
Det ordnas mångsidiga aktiviteter för oss som bor på internatet 29% 55%
Jag har fått information om vad jag kan göra på min fritid på studieorten. 44% 38%
Jag har möjlighet att delta i internatets verksamhet och utveckling om jag vill. Förklaring: Till exempel ge respons, ta initiativ, ge idéer 55% 20%
Jag har fått tydlig och klar information om när och var jag träffar internatpersonalen 86% 6%
Informationen om när och var jag träffar internatpersonalen har hållit 76% 66%
Internatpersonalen arbetar för att alla skall trivas 61% 20%
Jag är nöjd med att bo på internatet 55%

18%


Jag skulle rekommendera nya studerande att bo på internatet:

(januari 2019, ansvarsperson för ledningssystem, sp)