Allmänt

Inom ramen av yrkesutbildningen tar studeranden under sin studietid del av utbildning som ordnas på en arbetsplats. Denna utbildning kan ske till exempel som utbildning enligt utbildningsavtal eller som läroavtal. Det är de handledande lärarnas ansvar att se till att studeranden får ta del av en målinriktad och handledd utbildning samt får respons på sin inlärning då de utbildas på en arbetsplats.

Studerande kan förvärva kompetens som antingen helt och hållet grundar sig på ett läroavtal eller på ett utbildningsavtal eller genom en flexibel kombination av dem båda.

Om den studerande redan har en arbetsplats kan hen använda arbetsplatsen till studierna. Då handlar det om att distansstudier och eget arbete skräddarsys, så att uppgifterna anpassas till det arbete man gör. Studierna och arbetsuppgifterna kopplas tätt ihop. Detta handlar i praktiken oftast om vuxna studerande. I detta fall har arbetsplatsen inget handledningsansvar, eftersom det varken handlar om läroavtal eller utbildning enligt utbildningsavtal.

 

Axxells kvalitetskriterier för samarbetet med arbetslivet
 

Det är mycket viktigt att Axxells samarbete med arbetslivet förlöper bra och därför har ledningsgruppen  på sitt möte 21.8.2019 tagit beslut om Axxells kvalitetskriterier för samarbetet med arbetslivet.

  • Tar arbetslivet kontakt med oss så svarar vi inom ett dygn (arbetsdagar)
  • Arbetslivet får kännedom om när studerande kommer till arbetsplatsen, senast 3 veckor på förhand
  • Arbetslivet får kännedom om kraven på yrkesskicklighet som ska uppfyllas under nämnda period i arbetslivet, senast 3 veckor på förhand
  • Den handledande läraren besöker arbetsplatsen minst en gång per 3 veckor, om inte annat överenskommits
  • Arbetslivet får kännedom om när och hur yrkesprovet utförs, senast 3 veckor på förhand

augusti 2019, sakkunnig, sp, rektor 2019 kvalitetskriterierna

Utbildningsavtal

För att en studerande skall kunna få ett utbildningsavtal får hen inte vara i ett arbetsavtalsförhållande och studeranden får inte få lön eller motsvarande ersättning för sitt arbete som hen gör under ett utbildningsavtal. För att utbildningsavtal skall kunna göras måste studerande, tillsammans med arbetslivets representant, fylla i en kontaktuppgiftsblankett. Blanketterna finns här: på svenska, på finska och på engelska.

Utbildningsavtalet ingås skriftligen för varje studerande och separat för varje examensdel eller ännu mindre helhet per gång. Utbildningsavtalet ingås mellan utbildningsanordnaren och en representant för arbetsplatsen, och delges den studerande för kännedom. Vid Axxell har handledande lärare rätt att göra upp ett utbildningsavtal. Avtalen skrivs via Wilma.

september 2018, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet, sp

Läroavtal

Inom läroavtalsutbildningen förvärvar de studerande största delen av sitt kunnande genom praktiska arbetsuppgifter. Vid behov kompletteras kunnandet i andra lärmiljöer. Läroavtalsutbildningen grundar sig på ett arbetsavtal på viss tid och på ett avtal mellan arbetsgivaren och utbildningsanordnaren. En studerande i läroavtalsutbildning är anställd och får lön. Man kan ingå läroavtal för en hel examen, en del av examen eller utbildning som fördjupar den studerandes yrkesskicklighet.

För att läroavtal skall kunna göras måste studerande, tillsammans med arbetslivets representant, fylla i en kontaktuppgiftsblankett. Blanketterna finns här: på svenska, på finska och på engelska.

juni 2018, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet, sp