Till dig som har fått en studieplats vid Axxell

Grattis till din studieplats!

 • 11.6.2020 publiceras antagningsresultaten för dem som gett sitt tillstånd. Om du gett din e-postadress i din ansökan får du antagningsresultatet också i din e-post.
   
 • Axxell skickar också ut ett antagningsbrev per post med samma antagningsinformation som kommer per e-post från Studieinfo. Brevet innehåller också information om inledandet av studierna vid Axxell.
   
 • Returnera antagningsblanketten genast du får antagningsresultatet, men senast 25.6.2020.

Notera att du som tar emot din plats elektroniskt via Studieinfo ändå måste returnera de ifyllda bilagorna till Axxell.

Uppgifter om antagningsgrunderna samt poängsättningen hittar du här.

 

mars 2019, rektors assistent

Boende

Axxell erbjuder internatplats för studerande som har lång väg hem eller bor där det inte finns allmänna kommunikationsmedel. Här hittar du ansökningsblanketten för internatplats. Internat finns vid enheterna i Pargas, Brusaby och Ekenäs (för studerande i Karis). Har du fått studieplats i Åbo kan du också i mån av plats bo på internat i Pargas.

Internatet i Brusaby

Internatet i Ekenäs

Internatet i Pargas

Resor

Här hittar du FPA:s information om skolresestöd och FPA:s ansökan om skolresestöd.

Måltider

Axxell värnar om att alla studerande skall få en bra och hälsosam skolmat. Därför är det viktigt att vi får veta om du har någon specialdiet eller matallergi. Här hittar du anmälan om specialdiet. Till den ska du bifoga ett läkarintyg eller intyg från hälsovårdare om specialkost. Ur intyget bör tydligt framgå samtliga dieter och allergier. Kökspersonalen kan alltid svara på om just du kan äta maten som serveras eller om det finns speciell dietmat. Om du inte anmält någon specialdiet har du inte rätt att äta specialkost.

Ortsvis information

Här hittar du mera information om studierna på din studieort.

Kimito (Brusaby)

Karis

Pargas

Åbo

 

Erkännande av kunnande

Om du har tidigare utbildnings- eller arbetserfarenhet som du önskar få beaktade i dina kommande studier så finns mera information om detta här.

Bakgrundsuppgifter för undervisningen och studerandevården

Vi samlar in följande uppgifter för att kunna handleda och stödja den nya studeranden på vägen till ett yrke. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och kan ses av enhetschef, examenshandledare och speciallärare samt personal inom studerandevården (kurator, hälsovårdare och psykolog). Uppgifterna inverkar inte på bedömningen av den studerande.

Rätt att begära omprövning

Du kan begära omprövning av ett antagningsresultat. Begäran om omprövning riktas till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Här hittar du en anvisning.

Är du intresserade av vidarestudier efter din grundexamen?

Vid Axxell har du möjlighet att förbereda dig för studier på tredje stadiet genom den s.k YH-leden. På antagningsblanketten kan du kryssa för om du är intresserad av YH-leden. Läs mera om YH-leden här

 

________________________________

Blanketterna på denna sida är i pdf-format. Vill du fylla i blanketten elektroniskt kanske du måste ladda ner blanketten till din dator. Om du inte har programmet kan du ladda ner det här. Det går också bra att skriva ut blanketten och fylla i den för hand.

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

I Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) stadgas om sk SORA-examina för vilka det i utbildning eller yrke ställs krav på säkerhet för minderåriga, patient- och kundsäkerhet eller krav ifråga om trafiksäkerhet.

I SORA-examina har utbildningsanordnaren rätt att begära en utvärdering av den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga, också om den studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga förändras under tiden för inhämtandet av kunnande.

En omständighet som hänför sig till en sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande kan dock inte den antas som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan genomföra utbildningsrelaterade praktiska uppgifter om kraven på säkerhet i examina så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. Om den studerande oberoende av stödåtgärder inom studerandeservice och -hälsovård och pedagogiska stödåtgärder inte kan fortsätta sina studier, strävar man till att hitta en lämplig utbildning, där den studerande kan avlägga en examen. Utbildningsanordnaren har för en SORA-examen dessutom rätt att dra in studierätten som en allra sista utväg.

Sökande som söker till en SORA-examen ska meddela om ett tidigare beslut om indragning av studierätt i yrkesutbildning, vid yrkeshögskola eller universitet.

Inom Axxell är det antagningen till studier inom byggnadsbranschen, sjöfartsbranschen och social- och hälsovårdsbranschen som påverkas av olika sjukdomar.

Följande kan vara ett hinder för studier inom byggnadsbranschen:

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en sådan syn‐ eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt‐ och kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom eller funktionsnedsättning i stöd‐ och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel

Följande kan vara ett hinder för studier inom sjöfart:

 • en sjukdom eller en funktionsnedsättning i rörelseorganen eller nervsystemet
 • en skada eller en funktionsnedsättning som försvårar tal, hörande eller hörförståelse
 • avvikande färgseende eller synförmåga
 • balansstörning
 • epilepsi
 • diabetes som behandlas med insulin
 • astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • svår födoämnesallergi
 • en sjukdom som kommer i attacker och som inverkar på funktionsförmågan
 • en allvarlig psykisk störning såsom depression, psykos, bipolärt syndrom
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel
 • allmänfarlig smittsam sjukdom

Följande kan vara ett hinder för studier inom social- och hälsovårdsbranschen:

 • en pågående obehandlad psykos eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga och som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel