Resurs- och bonustimmar

Undervisningstimmarna delas in i resurstimmar och bonustimmar.

Resurstimmar är schemalagda undervisningstimmar som alla studerande deltar i.

Bonustimmar är de schemalagda undervisningstimmar som de som uppnått kunnande inte behöver delta i. På bonustimmar repeterar studerande, övar mera och får man handledning.

Läraren avgör vilka lektioner som är resurs- och vilka som är bonustimmar, det syns inte i schemaläggningen. Bonuslektioner utgör maximalt 20 % av delmålet.

De studerande som är kallade till en BONUS-lektion skall delta och om de uteblir får de frånvaro. För dem som inte skall delta noteras ingen frånvaro.

Bonuslektionerna räknas som handledning och stöd men utöver denna resurs finns det också möjlighet att ge särskilt stöd för dem som är i behov av det. Särskilt stöd kräver beslut och det ska göras upp en plan för särskilt stöd där stödbehovet och ansvarspersonen är definierade.

juni 2019, koordinator för specialundervisning och studerandevård

Handledning och stöd

Om du som studerande av olika orsaker (inte privata resor eller skolk) inte lär dig det som ingår i undervisningen finns det möjlighet till handledning och stöd, både under undervisningens gång eller om du efter att undervisningen avslutats behöver komplettera något.

Genast om du som studerande märker att du har svårt i något ämne eller inte kan göra en uppgift bör du berätta det för läraren och be om hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Du kan alltid diskutera med examenshandledaren om du tycker att du behöver extra handledning och stöd i något ämne. Tillsammans gör ni en plan för handledning och stöd (syns i PUK i Wilma).

En förutsättning för att få mera handledning och stöd är att du deltagit i bonustimmarna om sådana ordnats.
 

juni 2019, koordinator för specialundervisning och studerandevård sp

 

Särskilt stöd

Inom yrkesutbildningen delas inte stödinsatserna enligt allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd på samma sätt som i den grundläggande utbildningen.

Om du har inlärningssvårigheter som påverkar studierna diskuterar du dina behov av handledning och stöd tillsammans med examenshandledaren.

Om du har grava inlärningssvårigheter eller andra svårigheter som påverkar din inlärning diskuterar ni om det behövs beslut över särskilt stöd.

Du ansöker om särskilt stöd i Wilma. Examenshandledaren hjälper dig med ansökan. Examenshandledaren diskuterar alltid med dig och dina vårdnadshavare innan ett formellt beslut kan fattas.

All extra handledning och stöd eller särskilt stöd syns i Wilma i din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK).

Information om dina stödbehov och -insatser ges åt lärarna som undervisar dig i Wilma. Dina lärare informeras via blanketten Studerandens inlärning.

Där skrivs information om dina eventuella inlärningssvårigheter in och även de inlärningsarrangemang och -metoder som kan underlätta inlärningen. Texten skrivs i samråd med dig och dina vårdnadshavare vid inledandet av studierna och justeras vid behov under studiernas lopp.

Lärarna beaktar studerande med särskilda behov i sin undervisning, men du bör själv aktivt be om hjälp, mera stödåtgärder och extra handledning och även aktivt ta del av dem.

 

Särskilt stöd i PUK

Alla insatser som planerats för dig som är i behov av särskilt stöd syns i PUK i Wilma. Kom ihåg att du alltid själv ska vara aktiv och du ska be om extra hjälp av din lärare om du märker att det är något du inte förstår eller uppgifter som är svåra att utföra.
Du deltar i resurs- och bonustimmar och aktivt ta del av allt extra stöd som dina lärare ger.

Juni 2019, koordinator för specialundervisning och studerandevård