Disciplinplan, ordnings- och trivselregler

Axxell har en disciplinplan vars syfte är att främja ordning, ostörda studier och trygghet samt trivsel i Axxell. En trygg och trivsam inlärningsmiljö skapas då var och en bemöter individer, djur, natur och miljö med hänsyn och respekt, är medveten om sina rättigheter och skyldigheter samt tar ansvar för sig själv och sitt handlande.

Där många människor vistas och möts uppstår ibland problem och disciplinplanen synliggör vad som då görs samt vilka konsekvenser ett felaktigt beteende, en felaktig handling kan få.

I disciplinplanen ingår Trivsel och ordningsregler samt Internatregler. Bekanta dig med dem, följ dem!

Rökning

Läroanstalten är rökfri. Det är förbjudet att röka och använda andra tobaksprodukter. 

Personer under 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter. Förbudet gäller i samtliga Axxells byggnader, på alla Axxells skolområden samt under resor, evenemang och inlärning i arbetet.

Förebyggande av rusmedelsanvändning

Axxell har en plan för Förebyggande av rusmedelsanvändning. Vår verksamhetsmodell är följande:

Hela personalen verkar för studerandes bästa. Detta betyder att var och en i personalen skall ingripa och föra fram misstanke om rusmedelsmissbruk. Ärendet förs vidare i första hand till studerandevårdspersonalen på enheten.

Studerande inom Axxell som känner oro för studiekamraters eventuella rusmedelsmissbruk skall tala om saken med examenshandledare, kurator eller skolhälsovårdare.

Frånvaro är en tydlig signal på att allt inte står rätt till, därför följs frånvaro upp och åtgärder vidtas i enlighet med Rutinbeskrivning för hantering av studerandefrånvaro.

En studerande är skyldig att följa läroanstaltens ordningsregler. Om rusmedel föreskrivs i ordningsreglerna följande: ” Det är förbjudet att inneha och vara påverkad av rusmedel” (Trivsel- och ordningsregler § 14).

Enhetschefen kan ålägga studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet eller att den studerande är narkotikaberoende. Den studerandes vårdnadshavare underrättas om att intyg över narkotikatest krävs. Skolan svarar för kostnaderna för detta intyg.

Vid rusmedelsmissbruk hänvisas den studerande till vård. Barnskyddsmyndigheterna i hemkommunen kontaktas när det gäller minderåriga studerande. För studerande i behov av detta kan ett stödjande nätverk byggas upp bestående av läroanstaltens representant(er), studerandes vårdnadshavare och social- och hälsovårdspersonal.

Om studerande bryter mot läroanstaltens ordningsregler eller vägrar att visa upp intyg över narkotikatest vidtas disciplinära åtgärder som kan vara skriftlig varning eller avstängning från läroanstalten för viss tid.

(Maj 2017, koordinator för specialundervisning och studerandevård)

Förebyggande antimobbningsarbete vid skolan

Skoltrivsel och trygghet är en viktig del av skoldagen och en förutsättning för inlärning. Inom enheten jobbar vi med frågor som berör skoltrivsel och förebyggande arbete samt reder ut eventuella mobbningsfall. På enheten finns ett antimobbningsteam som består av sakkunniga inom studerandevården och personer med daglig kontakt till de studerande. Teamets uppgift är att förebygga och åtgärda mobbning.

Du och din vårdnadshavare skall alltid direkt kontakta enhetens skolkurator i frågor som berör skoltrivsel och mobbning.

För att alla skall trivas på skolan är det viktigt att du genast reagerar om du själv utsätts för felaktigt bemötande eller då du märker att någon annan råkar ut för mobbning eller annars blir illa behandlad. Du kan anmäla misstänkt mobbning via den elektroniska blanketten.

(Maj 2017, koordinator för specialundervisning och studerandevård)