Tillfälligt avbrott i studierna

Du kan göra ett tillfälligt avbrott i studierna. Ett tillfälligt avbrott beviljas bara av godtagbara orsaker ss. föräldraledighet, värnplikt, civiltjänst eller av hälsomässiga skäl.

Du skall anhålla om ett tillfälligt avbrott i studierna på blanketten Tillfälligt avbrott i studierna. Gör anhållan i god tid. Diskutera alltid ett tillfälligt avbrott med din examenshandledare. Om din anhållan beviljas uppdateras din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) i enlighet med beslutet.

juni 2018, rektor

Kortare frånvaro

En studerande kan också anhålla om att vara frånvarande några enstaka dagar. Orsaken till den planerade frånvaron skall vara välgrundad. Examenshandledaren kan bevilja ledigt för 1-2 dagar och är ledigheten längre tar enhetschefen beslutet. Kortare frånvaro får inte påverka det personliga grundschemat som gjorts upp i den personliga utvecklingsplanen för kunnande (PUK). Påverkas schemat är ledigheten för lång.

augusti 2018, rektor

Avsägande av studieplats

Om du inte vill fortsätta dina studier så kan du avsäga dig din studieplats. Det gör du på blanketten Avsägande av studieplats som finns på din studiebyrå.

Innan du bestämmer dig på allvar är det bra att prata igenom din situation tillsammans med din examenshandledare eller någon av lärarna. Du kan också välja att prata med skolkuratorn eller någon annan som är viktig för dig. Tillsammans kan ni planera för din framtid – du skall inte avbryta studier utan att ha något annat i ställe.

För att du skall ha största möjliga nytta av det som du presterat hittills så rekommenderar vi att du avslutar studierna efter att den examensdel som du just nu studerar är klar. Då har du en möjlighet att få ditt kunnande erkänt och det kan räknas tillgodo och förkorta studietiden inom en annan, för dig ny, utbildning.

juni 2018, rektor

Fråntagande av studieplats

”En studerande ska i enlighet med den personliga utvecklingsplanen för kunnandet delta i undervisning och yrkesprov samt visa sitt kunnande på andra sätt, om det inte finns grundad anledning till hans eller hennes frånvaro.”

Om du inte deltar i undervisningen som planerat har Axxell laglig rätt att ta ifrån dig din studieplats.

”En studerande anses ha avgått, om det är uppenbart att han eller hon inte har för avsikt att delta i undervisning eller yrkesprov eller visa sitt kunnande på andra sätt i enlighet med den personliga utvecklingsplanen för kunnandet och inte har uppgett någon grundad anledning till sin frånvaro”.

Om en dylik situation uppstår får du alltid hem ett brev på posten där vi kollar upp läget. Det brevet skall du bemöta inom två veckor annars anser vi att du har avgått och då förlorar du din studierätt/studieplats.

juni 2018, rektor