Personlig utvecklingsplan för kunnandet.

Alla studerande har en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK) som byggs upp i Wilma.

I PUK:en samlas alla basuppgifter om studierna och fakta om dig, din karriärplanering och de val du gjort under studierna.

Tillsammans med examenshandledaren går ni igenom de valmöjligheter du har inom din examen.

Under studiernas lopp uppdaterar du utvecklingsplanen vid schemalagda träffar.

Juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård

Studerandes inlärning (information i Wilma om ditt behov av något extra stöd i studierna)

Din examenshandledare sammanställer i början av dina studier information om sådana pedagogiska undervisningsarrangemang och -metoder som underlättar din inlärning så att varje lärare i ett tidigt skede kan planera sin undervisning och förbereda sitt undervisningsmaterial utgående från den grupp hen skall undervisa i. I Wilma heter detta Studerandens inlärning.

Alla studerande har rätt att få stöd och hjälp utgående från sina behov och sin situation. Normal extra handledning och stödundervisning enligt 48 § i lag om yrkesutbildning kan ges åt vem som helst som behöver det lilla extra. Du måste inte klassas som en studerande i behov av särskilt stöd (64 § i lagen om yrkesutbildning) för att "ha rätt till" extra stöd och handledning.

Examenshandledaren är den som har ansvar för att det finns information i Studerandes inlärning. Examenshandledaren skriver informationen tillsammans med t.ex. specialläraren, handledaren. Du som studerande är alltid delaktig i vad som skrivs om dig och du ska godkänna texten innan den publiceras.

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård