Närvaro

Gäller grundexamensstuderande

”En studerande ska i enlighet med den personliga utvecklingsplanen för kunnandet delta i undervisning och yrkesprov samt visa sitt kunnande på andra sätt, om det inte finns grundad anledning till hans eller hennes frånvaro.”

Du skall delta i undervisning när du har lektioner eller annan planerad undervisning t.ex. ett studiebesök. Samma principer gäller på Inlärning i arbetet/utbildning enligt utbildningsavtal, där följs överenskommen arbetstid.

Om du är sjuk eller av någon annan orsak behöver vara borta från undervisningen så skall du alltid  ringa din egen examenshandledare.

Ungdomar som har närstudier (oftast dagtid) ringer och meddelar om frånvaron till sin egen examenshandledare. Är numret upptaget ringer din examenshandledare upp dig någongång under dagen.

Studerande i flerform (oftast vuxna) meddelar examenshandledaren på överenskommet sätt om sin frånvaro senast vid det klockslag då undervisningen skulle ha inletts.

Sjukintyg av hälsovårdare eller läkare skall uppvisas från fjärde sjukdagen.

Du kan också anhålla om frånvaro om du har en välgrundad orsak. Din examenshandledare kan bevilja dig ledigt för en eller två dagar. Därefter går anhållan till enhetschef. Anhållan gör du i god tid och med blanketten som du hittar i Wilma. Undvik i det längsta att planera program som krockar med undervisning och Inlärning i arbetet/utbildning enligt utbildningsavtal.

Bilskolan skall skötas utanför undervisningen.

Förseningar hanteras som frånvaro. Ring examenshandledaren också om du blir försenad.

Frånvaro dokumenteras i Wilma.

Det kunnande man inte får (eller når) då man är frånvarande ska nås på något annat sätt, t.ex. genom komplettering.

Vid misstanke om olovlig frånvaro, om skolkning, har examenshandledaren stora befogenheter att ingripa. Examenshandledare diskuterar med den studerande, kontaktar hemmet, kräver sjukintyg från dag 1 osv. enligt ett visst mönster. Vid stor olovlig frånvaro kan till och med uppehåll från studier bli aktuella.

Vi vet att olovlig frånvaro, skolk alltid har en orsak – om du väljer att skolka kommer vi att tillsammans med dig fundera på vad orsaken till att du skolkar är och sedan försöker vi tillsammans åtgärda orsaken.

juni 2018, rektor