Gemensamma examensdelar

Alla grundexamensstuderande inskrivna efter 1.1.2018 skall avlägga gemensamma examensdelar (GEM). GEM är 35 kp totalt.

 • Svenska som studiespråk: 27 kp obligatoriska, 8 kp valbara.
 • Finska som studiespråk: 26kp, 9 valbara

De gemensamma examensdelarna definieras för alla grundexamina i eGrunderna .

Direktionen har 19.6.2018 godkänt en plan för hur GEM förverkligas i Axxell. Planen hittar du i sin helhet här.

De gemensamma examensdelarna (3 st) är indelade i olika delområden och det är delområdena som bedöms, vitsordskalan är 1-5. När alla delområden i en examensdel är bedömda kvitteras examensdelen som godkänd. Detta sker först då studerande har samtliga 35 kp som är en förutsättning för att kunna få examensbetyg.

Delområdena delas inte i mindre delar när det gäller bedömning. Delområdena innehåller, utgående från e-grunderna, ett eller flera mål för kunnande (”bollar”).

Gemensamma examensdelar på finska

De som deltar i helt finskspråkiga utbildningar skall avlägga GEM på finska. De som deltar i tvåspråkiga utbildningar och har finska som registrerat modersmål skall avlägga GEM på finska. De som deltar i en svenskspråkig utbildning avlägger GEM på svenska, detta gäller även finskspråkiga studerande (betyget är svenskt).

De finska GEM består av 26 kp obligatoriska och 9 kp valbara, (jmf, svenska GEM 27+8). De finska har ett kp mindre av det andra inhemska.

Vi erbjuder GEM på finska enbart i Karis och enligt samma modell som för de svenskspråkiga vuxna, det vill säga fyra lektioner en kväll i veckan och ca 8 lektioner/kp.

De valbara sköts så långt det är möjligt med tillgodoräknanden/erkännande av kunnande.

Gemensamma examensdelar i Axxell

Gemensamma examensdelar (GEM) erbjuds i Axxell i många olika former och flera gånger i året och på såväl finska som svenska.

Tidtabellen för skolåret 2019-2020 ser du här. Tidtabellen för läsåret 2020-2021 publiceras i augusti 2020.

Axxells utbud

Såväl Axxells studerande som personer som inte är axxellstuderande just nu men som är intresserade av att avlägga gemensamma examensdelar kan anmäla sig till ansokan@axxell.fi och bli studerande enbart för gemensamma examensdelar, för alla eller enbart en del av dem.

För personer med svenska eller finska som andraspråk erbjuder Axxell utbildningen 4Delar, som innehåller GEM med språkstöd samt 15kp Att arbeta i en arbetsgemenskap. Utbildningen är 24 veckor lång och leder till en delexamen.

Närundervisning

Närundervisningen riktar sig främst till ungdomar men de vuxna som har intresse och möjlighet får också delta i dessa grupper. Närundervisningen för ungdomar sker oftast dagtid och enbart på svenska. Undervisningen har ca 20 stycken 45-minuters lektioner per kompetenspoäng. Till närundervisningen hör också en del självstudier (hemuppgifter).

Närstudier erbjuds många gånger om året i Karis, i Pargas två gånger om året och i Brusaby och Åbo en gång om året.

I närundervisningen delas delområdena i mindre delar som kan gå på olika tidpunkter av skolåret. De fyra obligatoriska kompetenspoängen i t.ex. modersmål är delade i två olika block av undervisning.

Är du studerande i t.ex. Åbo men bor i Karis kan du delta i närstudier på din hemort. Kontakta din examenshandledare för mera information.

Kvällsundervisning

Kvällsundervisningen är närundervisning med färre undervisningstimmar per kompetenspoäng och därmed en större andel självstudier. Den primära målgruppen för kvällsundervisningen är flerformsstuderande (vuxna) som studerar för en grundexamen. Minimikrav för att få delta i kvällsundervisning är att studerande fyllt 18 år.

Kvällsundervisningen för studerande kl. 16.45-20 i Karis

 • Undervisningsspråk svenska: Tisdagar
 • Undervisningsspråk finska: Onsdagar
 • Undantag är delområdet Upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet, som sker på andra tider

Varje obligatoriskt delområde går som kvällsundervisning en gång om året. Det erbjuds i sin helhet och spjälks inte upp i mindre bitar/kurser. Undervisningen för ett kompetenspoäng genomförs på ca. två kvällar, två kp av fyra kvällar osv.

Till kvällsundervisningen anmäler du dig via Wilma senast två veckor innan undervisningen inleds.

Personer som inte är Axxellstuderande just nu men som är intresserade av att avlägga gemensamma delområden kan anmäla sig till ansokan@axxell.fi och bli studerande enbart för gemensamma delområden, för alla eller enbart en del av dem.

Fjärrundervisning

Du kan delta i kvällsundervisningen från en annan ort, det vi kallar fjärrundervisning. Notera att alla deltar samma tid som kvällsundervisningen i Karis. Minimikrav för att få delta i kvällsundervisning är att studerande fyllt 18 år.

Fjärrundervisningen kl. 16.45-20 för studerande med

 • Undervisningsspråk svenska: Tisdagar
 • Undervisningsspråk finska: Onsdagar

Varje obligatoriskt delområde går som fjärrundervisning en gång om året. Det erbjuds i sin helhet och spjälks inte upp i mindre bitar/kurser. Undervisningen för ett kompetenspoäng genomförs på ca. två kvällar, två kp av fyra kvällar osv.

Till fjärrundervisningen anmäler du dig via Wilma senast två veckor innan undervisningen inleds. Schemat för delområdena är samma som för kvällsundervisning.
 

Distansundervisning (på svenska)

Målgruppen för distansstudier är vuxna studerande.

Varje obligatoriskt delområde går som distansundervisning två eller flera gånger gånger om året, beroende på antal studerande.  Det erbjuds som distansundervisning i sin helhet och spjälks inte upp i mindre bitar/kurser. Undervisningen för ett kompetenspoäng pågår ca 1 månad, i två kompetenspoäng i sex veckor o.s.v.

Undervisningen ordnas i sin helhet på Itslearning. Eventuell handledning sker via Microsoft Teams.

Distansundervisning kräver mycket självdisciplin i och med att det handlar om självstudier. En distanskurs har en början och ett slut. Håll tidtabellen!

Till distansundervisningen anmäler du dig via Wilma senast två veckor innan undervisningen inleds.

Tenta bort gemensamma delområden

Studerande kan också tenta bort GEM. Läs mera om den möjligheten under rubriken Tenta bort GEM.

Till tenta bort anmäler du dig via Wilma senast två veckor innan tenten.

Personer som inte är Axxellstuderande just nu men som är intresserade av att tenta bort gemensamma delområden kan anmäla sig till ansokan@axxell.fi för att tenta bort alla delområden eller enbart en del av dem.

juni, 2020, utbildningsledare, sp fi

Anmälningar till undervisning, tester m.m. inom gemensamma ämnen

Som vuxenstuderande anmäler du dig på Wilma i den undervisning du deltar i. Detta om det är obligatoriska studier, oberoende om det är när-, distans-, kvälls- eller fjärrundervisning, eller tenta bort. Valbara GEM anmäler du dig till i samråd med din examenshandledare.

Din anmälan skall du göra senast två veckor före undervisningen/kursen inleds. Därefter är anmälningsmöjligheten automatiskt stängd. Efteranmälningar tas emot endast i undantagsfall.

Gör så här för att anmäla dig:

 • Använd dator och logga in på Wilma.
 • Det går inte att anmäla sig via Wilma-appen i läsplattor och telefoner.
 • Använd en annan webbläsare än Explorer (fungerar inte)
 • Varje delområde kräver en skild anmälan.
 • Välj rätt ort. Ofta går undervisningen på flera orter så välj rätt.

När du anmält dig:

 • All undervisning har ett begränsat antal platser för studerande.
 • Om det anmäler sig flera studerande än det finns platser så går vi igenom anmälningslistan. De som har minst studietid kvar (läs snart blir färdiga) har alltid förtur. Om du inte ryms med i gruppen får du ett meddelande om det.

Undervisning som infaller på hösten kan du anmäla dig till fr.o.m. 1 maj våren innan.

Undervisning som infaller på våren kan du anmäla dig till fr.o.m. 1 oktober hösten innan.

Den undervisning du anmält dig till syns på ditt schema senast en vecka innan.

juni 2020 utbildningsledare, sp, fi