Gemensamma examensdelar

Alla grundexamensstuderande inskrivna efter 1.1.2018 skall avlägga (eller få erkänt) gemensamma examensdelar. De gemensammaexamensdelar är 35 kp totalt, varav 27 kp är obligatoriska för dem med svenska som studiespråkl och 8 kp valbara. Förhållandet är 26 och 9 för dem med finska som studiespråk.

De gemensamma examensdelarna definieras för alla grundexamina i e-grunderna .

Direktionen har 19.6.2018 godkänt en plan för hur GEM-ämnen förvekligas i Axxell. Planen hittar du i sin helhet här.

De gemensamma examensdelarna (3 st) är indelade i olika delområden och det är delområdena som bedöms,  Vitsordskalan är 1-5. När alla delområden i en examensdel är bedömda kvitteras examensdelen i sin helhet som godkänd. Detta sker först då studerande har samtliga 35 kp (27 obligatoriska och 8 valbara) som är en förutsättning för att kunna få examensbetyg.

Delområdena delas inte i mindre delar när det gäller bedömning. Delområdena innehåller, utgående från e-grunderna, ett eller flera mål för kunnande (”bollar”).

För varje delområde av de gemensamma ämnen finns beskrivningar på hur de skall förverkligas i Axxell. Dem hittar du här. Notera flikarna.

Modell för hur GEM-ämnen "plockas" ut i utbildningsplanerna.

Följande enskilda gemensamma ämnen har också egna sidor här på intranet eller så ingår de i någon annan form av informationspaket.

Upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet
Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet

Gemensamma examensdelar på finska

De som deltar i helt finskspråkiga utbildningar skall avlägga alla GEM-ämnen på finska. De som deltar i tvåspråkiga utbildningar och har finska som registrerat modersmål skall avlägga GEM-ämnen på finska. De som deltar i helt svenskspråkiga utbildningar deltar i svenskspråkiga GEM-ämnen, även enskilda finskspråkiga studerande (betyget är svenskt). Detta gäller följaktligen enbart vuxna studerande.

De finska GEM består av 26 kp obligatoriska och 9 kp valbara, (jmf, svenska GEM 27+8). De finska har ett kp mindre av det andra inhemska.

Vi erbjuder GEM-ämnen på finska enbart i Karis och enligt samma modell som för de svenskspråkiga vuxna, det vill säga fyra lektioner en kväll i veckan och ca 8 lektioner/kp.

De valbara sköts så långt det är möjligt med tillgodoräknanden/erkännande av kunnande.

Gemensamma examensdelar i Axxell

Gemensamma examensdelar (GEM) erbjuds i Axxell i många olika former och flera gånger i året och på såväl finska som svenska.

Tidtabellen för skolåret 2019-2020 ser du här.

Axxells utbud

Såväl Axxells studerande som personer som inte är axxellstuderande just nu men som är intresserade av att avlägga gemensamma examensdelar kan anmäla sig till ansokan@axxell.fi och bli studerande enbart för gemensamma examensdelar, för alla eller enbart en del av dem.

Närundervisning

Den primära målgruppen är ungdomar men de vuxna som har intresse och möjlighet får också delta i dessa grupper. Närundervisningen för ungdomar sker oftast dagtid och enbart på svenska. Undervisningen har ca 20 stycken 45-minuters lektioner per kompetenspoäng. Till närundervisningen hör också en del självstudier (hemuppgifter).

Närstudier erbjuds många gånger om året i Karis, i Pargas två gånger om året och i Brusaby och Åbo en gång om året.

I närundervisningen delas delområdena i mindre delar som kan gå på olika tidpunkter av skolåret. De fyra obligatoriska kompetenspoängen i t.ex. modersmål är delade i två olika block av undervisning.

Är du studerande i t.ex. Åbo men bor i Karis kan du delta i närstudier på din hemort.

Till närstudier anmäler du dig via Wilma senast två veckor innan undervisningen inleds.

Kvällsundervisning

Kvällsundervisningen är en form av närundervisning som ordnas med färre undervisningstimmar (uh) per kompetenspoäng (8 uh) och därmed en större andel självstudier. Den primära målgrupp för kvällsundervisningen är flerformsstuderande (vuxna) som studerar för en grundexamen. Minimikrav för att få delta i kvällsundervisning är att studerande fyllt 18 år.

Kvällsundervisningen för studerande med undervisningsspråk svenska, sker i Karis på tisdagskvällar kl. 16.45 – 20.00 (4 uh). Här finns dock ett undantag – delområdet Upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet sker på andra tider än på tisdagar.

Kvällsundervisningen för studerande med undervisningsspråk finska, sker i Karis på onsdagskvällar kl. 16.45 – 20.00 (4 uh).

Varje obligatoriskt delområde/ämne går som kvällsundervisning en gång om året. Varje obligatoriskt delområde/ämne erbjuds i sin helhet och spjälks inte upp i mindre bitar/kurser. Undervisningen för ett kompetenspoäng genomförs på ca. två kvällar, två kp av fyra kvällar osv.

Till kvällsundervisningen anmäler du dig via Wilma senast två veckor innan undervisningen inleds. 

Personer som inte är axxellstuderande just nu men som är intresserade av att avlägga gemensamma ämnen kan anmäla sig till ansokan@axxell.fi och bli studerande enbart för gemensamma ämnen, för alla eller enbart en del av dem.

Fjärrundervisning

Du kan delta i kvällsundervisningen från en annan ort, det vi kallar fjärrundervisning. Notera att fjärrundervisningen är synkron d.v.s. alla deltar tidsmässigt samtidigt. Minimikrav för att få delta i kvällsundervisning är att studerande fyllt 18 år.

Fjärrundervisningen för studerande med undervisningsspråk svenska, sker i Karis på tisdagskvällar kl. 16.45 – 20.00 (4 uh).

Fjärrundervisningen för studerande med undervisningsspråk finska, sker i Karis på onsdagskvällar kl. 16.45 – 20.00 (4 uh).

Varje obligatoriskt delområde/ämne går som fjärrundervisning en gång om året. Varje obligatoriskt delområde/ämne erbjuds i sin helhet och spjälks inte upp i mindre bitar/kurser. Undervisningen för ett kompetenspoäng genomförs på ca. två kvällar, två kp av fyra kvällar osv.

Till fjärrundervisningen anmäler du dig via Wilma senast två veckor innan undervisningen inleds. Schemat för delområdena/ämnena är samma som för kvällsundervisning.
 

Distansundervisning (på svenska)

Målgruppen för distansstudier är såväl ungdomar som flerformsstuderande.

Varje obligatoriskt delområde/ämne går i princip som distansundervisning två gånger om året.  Varje obligatoriskt delområde/ämne erbjuds i distansundervisningen i sin helhet och spjälks inte upp i mindre bitar/kurser. Undervisningen för ett kompetenspoäng pågår ca 1 månad, i två kompetenspoäng i sex veckor o.s.v.

Undervisningen ordnas i sin helhet över nätet och den är till största del asynkron d.v.s. alla behöver inte vara ”på plats” samtidigt.

Distansundervisning innehåller mycket självstudier och kräver därför mycket självdisciplin.  En distanskurs har en början och ett slut. Har du inte fixat kursen då den avslutas så har du försuttit din chans att delta i distansundervisning i det delområdet/ämnet. Man kan alltså inte bli och ”hänga kvar” på en distanskurs.

Till distansundervisningen anmäler du dig via Wilma senast två veckor innan undervisningen inleds.

Tenta bort gemensamma ämnen

Studerande kan också tenta bort gemensamma ämnen. Läs mera om den möjligheten under rubriken Tenta bort GEM.

Till tenta bort GEM-ämnenas testtillfällen anmäler du dig via Wilma senast två veckor innan undervisningen inleds.

Personer som inte är axxellstuderande just nu men som är intresserade av att tenta bort gemensamma ämnen kan anmäla sig till ansokan@axxell.fi för att tenta bort alla delområden/ämnen eller enbart en del av dem.

rektor, december, 2019 sp fi

Anmälningar till undervisning, tester m.m. inom gemensamma ämnen

 

Som studerande skall du alltid anmäla dig på Wilma till den undervisning/de kurser/de tester du skall delta i. Detta oberoende av om det är obligatoriska studier eller valbara, om det är när-, distans-, kvälls- eller fjärrundervisning eller om det är fråga om ett test.

Din anmälan skall du göra senast två veckor före undervisningen/kursen inleds. Därefter är anmälningsmöjligheten automatiskt stängd. Efteranmälningar tas emot endast i undantagsfall.

Mycket av undervisningen, kurser m.m. sker på många orter så var noga att välja rätt ort.

Varje delområde/varje ämne kräver en skild anmälan.

Notera att du måste vara inloggad på en dator då  du anmäler dig via Wilma. Det går inte att anmäla sig via Wilma-appen i läsplattor och telefoner. MEN när du är på en dator så notera också att du inte kan anväda Explorer utan du behöver välja en annan browser.

All undervisning, alla tester m.m. har ett tak för hur många studerande som kan delta. Om det anmäler sig flera studerande än det finns platser så går vi igenom anmälningslistan. De som har minst studietid kvar (läs snart blir färdiga) har alltid förtur. Om du inte ryms med i gruppen får du ett meddelande om det.

Undervisning, tester m.m. som infaller på hösten kan du anmäla dig till fr.o.m. 1 maj våren innan.

Undervisning, tester m.m. som infaller på våren kan du anmäla dig till fr.o.m. 1 oktober hösten innan.

Den undervisning, det testet, du deltar syns på ditt schema senast en vecka innan de förverkligas.

rektor, sept 2019 sp, fi

 

 

Gemensamma ämnen (gamla e-grunder)

Reforminfo: Informationen här gäller dem som börjat studera före den 1.1.2018 

Gemensamma examensdelar 35 kp

De gemensamma examensdelarna består av fyra examensdelar. Examensdelarna delas ytterligare in i delområden. Inom alla examensdelar och delområden finns obligatoriska och valbara delar.

 • Kunnande i kommunikation och interaktion (11 kp)
  • Modersmålet, svenska, 5 kp obligatoriska + 1 kp valbara
  • Det andra inhemska språket, finska, 2 kp obligatoriska + 1 kp valbara
  • Främmande språk, A-språk (engelska), 2 kp obligatoriska
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap (9 kp)
  • Matematik, 3kp obligatoriska + 2 kp valbara
  • Fysik och kemi, 2 kp obligatoriska
  • Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den, 1 kp obligatoriska + 1 kp valbara
 • Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet (8 kp)
  • Samhällsfärdigheter, 1 kp obligatoriska
  • Arbetslivfärdigheter, 1 kp obligatoriska + 3 kp valbara (undantag sjöfart 2 kp)
  • Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp obligatoriska (undantag sjöfart 1kp)
  • Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap, 2 kp obligatoriska
 • Socialt och kulturellt kunnande (7 kp)
  • Kännedom om olika kulturer, 1 kp valbara
  • Miljökunnande, 2 kp valbara
  • Främmande språk (engelska), 1 kp valbara
  • Matematik, 1 kp valbara (gäller vakthavande styrman)
  • Fysik och kemi, 1 kp valbara (gäller vakthavande maskinmästare)
  • Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap, 2 kp valbara
  • Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp (gäller inte sjöfart)

(maj 2017, koordinator för läroplansutveckling och yrkesprov)