Bedömning

När vi diskuterar inlärning och bedömning har vi följande termer: respons på inlärning och bedömning av kunnande.

Axxells Plan för bedömning av kunnande hittar du här.

Axxellin Arviointisuunnitelman löydät tästä

Respons på inlärning

Du får respons på inlärning för att veta vad du kan och vad du ännu måste lära dig. Detta sker under undervisningens gång och leder inte till något vitsord.

Respons på inlärning betyder att du tillsammans med din lärare kan diskutera din inlärningsprocess och få feedback på hur du utvecklas i riktning mot den yrkesskicklighet som förutsätts.

Läraren kan ge feedback muntligt eller skriftligt.

Skriftlig respons/feedback ges t.ex.

 • via Itslearning
 • via Wilma (t.ex. anteckningar i samband med närvaroanteckningar)
 • genom att skriva kommentarer i inlämnade uppgifter och/eller genom att göra skriftliga anteckningar i samband med arbetsuppgifter, uppföljningslistor.

När examensdelen presenteras får du veta hur du får respons på inlärning. I planeringen på Itslearning finns informationen hur och var responsen ges.

oktober 2019, prorektor

Bedömning av kunnande, yrkesprov

I examensdelsbeskrivningen beskrivs hur och var yrkesprovet kan genomföras. Yrkesprovet görs i arbetslivet med verkliga arbetsuppgifter.

Den studerande planerar hur och var yrkesprovet ska göras i planen för yrkesprovet, som finns i Wilma. Läraren öppnar själva blanketten, genom att välja examensdel och gör nytt yrkesprov och spara. Då finns blanketten synlig för den studerande och studerande kan fylla i blanketten. Läraren kan ge kommentarer.

Bedömningen av yrkesprov

Bedömning sker genom yrkesprov av två bedömare: läraren och arbetslivets bedömare. Också den som undervisat eller handlett kan fungera som bedömare.

Bedömningen dokumenteras i Wilma och bedömningsbeslutet skrivs ut från Wilma och undertecknas av båda bedömarna .Blanketten finns på det språk som studerande studerar på. Det finns också en tvåspråkig bedömningsblankett. Observera ändå att du alltid i första hand ska välja blanketten på det språk som den studerande studerar på, eftersom den tvåspråkiga blanketten är bökig och lång och dessutom finns vissa tekniska utmaningar. Observera också att eventuell anpassning bara finns på studerandes undervisningsspråk. Bedömningsprotokollet ges till studiesekreteraren för arkivering.

Bedömarna av kunnandet

Bedömarna skolas in i sitt uppdrag via en allmän bedömarutbildning tillgänglig på Itslearning.

Därutöver ansvarar läraren för att bedömarna introduceras i kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna. Inom Axxell ordnar vi dessutom interna bedömarutbildningar för våra lärare. Alla lärare går bedömarutbildningen och deltagandet dokumenteras i vårt HR register för att vi ska ha en uppföljning över den kompetens våra lärare har.

Bedömning av kunnandet i yrkesprov/vid annat påvisande av kunnande

I examensdelsbeskrivningen skrivs in hur bedömningen eventuellt kan påvisas på annat sätt:

 • Den studerandes självbedömning
 • Beslut om bedömningen

a) Yrkesämnen:

Varje yrkesprov avslutas med en bedömningsdiskussion/möte. I diskussionen deltar båda bedömarna och den studeranden.

Mötets inleds med studerandes självbedömning.

Bedömarna ger respons på yrkesprovet och motiverar sin bedömning.

På mötet lyfts också upp kunnande som påvisats på annat sätt.

Sist görs beslut om bedömningen som helhet och vitsordet fastställs. Yrkesprovsblanketten skrivs ut från Wilma och undertecknas av båda bedömarna. Studerande kvitterar att hen mottagit bedömningsbeslutet och får skriftlig information om:

 • möjligheten till omtagning,
 • möjligheten till höjning, samt
 • begäran om kontroll och rättelse av bedömning.

I händelse av att yrkesprovet behöver kompletteras innan det kan bedömas skall det finnas nedskrivet i PUKen, plan för yrkesprov, hur och när kompletteringen skall ske och om och när en ny bedömningsdiskussion hålls. Bedömningsdiskussion kan hållas först då alla bedömningskriterier är visade.

I händelse av att bedömarna är av olika åsikt skall bedömarna noggrant granska bedömningskriterierna på nytt för att komma till ett gemensamt beslut.

b) Gemensamma ämnen:

Inom de gemensamma ämnena är det de olika delområdena som bedöms. Till exempel modersmål och finska är två olika delområden inom examensdelen Kunnande i kommunikation och interaktion.

Då alla mål för kunnande i ett delområde är avklarade bedömer läraren delområdet på basen av den respons på inlärning som studerande fått för de olika målen för kunnande.

Vitsordskalan är 1-5.

Delområdena delas aldrig i mindre delar när det gäller bedömning. Delområdena innehåller, utgående från e-grunderna, ett eller flera mål för kunnande (”bollar”). När studerande får respons på sitt kunnande ges den utgående från varje enskilt mål för kunnande. Responsen på inlärningen ligger till grund för bedömningen. För att läraren skall kunna ge den studerande respons på inlärning kan läraren använda sig av olika bedömningsmetoder och i sin respons uppge för den studerande vilket vitsord  på skalan 1-5 prestationen motsvarar. Responsen på inlärningen skall noggrant dokumenteras i Itslearning. Alla mål för kunnande har av tidsmässiga skäl kanske inte samma lärare. Om prestationerna inte når en nivå som motsvarar godkänt vitsord kan läraren:

a) ge möjlighet till komplettering av uppgifter, eller

b) informera den studerande om att den ånyo behöver gå om hela eller delar av undervisningen. En dylik information måste alltid motiveras.

Mera information om komplettering finns i förfaringssättet Kompletteringar och nollprestationer.

När alla delområden i en examensdel är bedömda, kvitteras examensdelen av utbildningsledaren i gemensamma ämnen som godkänd eller underkänd. Detta kan ske först då studerande har samtliga 35 kp (27 obligatoriska och 8 valbara) som är en förutsättning för att kunna få examensbetyg.

Dokumentering

Beslut om bedömning dokumenteras i yrkesprovsblanketten, som skrivs ut från Wilma och undertecknas av bedömarna. Studerande kvitterar att hen tagit del av beslutet. Läraren för in uppgifter om bedömning (vitsord) i Wilma inom två dagar.  Det undertecknade bedömningsprotokollet ges till studiesekreteraren omedelbart efter bedömningen, dock senast inom fyra dagar.

Förvaring av bedömningsmaterialet

I enlighet med Axxells arkivbildningsplan arkiveras bedömningsbeslut elektroniskt i 6 månader efter studerandes utexaminering.

Bedömningen dokumenteras i Primus och överförs automatiskt i realtid till Koski.

Omtagning av bedömning

Omtagning av yrkesprov

Om den studerande inte klarar yrkesprovet med godkänt vitsord, görs i PUKen en konkret plan av läraren tillsammans med den studerande och gärna också examenshandledaren för hur den studerande ska nå det kunnande som krävs för att klara yrkesprovet. I planen definieras när, var, hur och med stöd av vem. Om studerande fortfarande inte nått ett godkänt vitsord i yrkesprovet efter första omtagningen, konsulteras speciallärare.

Omtagning av påvisat kunnande i gemensamma ämnen

Den studerande har i regel en första möjlighet att visa sitt kunnande inom ramen för undervisningen i delmålet. Utöver tillfället i samband med undervisningen finns det två tillfällen till omtagning på grund av att

 • studerande varit sjuk
 • studerande haft godtagbart förhinder
 • studerande inte har kunnat påvisa sitt kunnande med ett godkänt resultat

Varje enhet har ett schema för omtagningstillfällen. Läraren meddelar alltid vilka tillfällen som gäller det aktuella delmålet. I vissa fall krävs andra arrangemang för att studerande ska kunna påvisa sitt kunnande.

Studerande kan vid behov få stödundervisning eller extra handledning före omtagningstillfällen. Om en studerande uteblir från ett omtagningstillfälle utan godtagbar orsak anses tillfället förbrukat.

Höjning av vitsord

Den studerande har rätt att försöka höja ett yrkesprovsvitsord. Detta planeras och skrivs in i PUKen. För den som fått betyg och kommer tillbaka för att försöka höja ett vitsord tar Axxell en avgift på 150 euro.

Inom de gemensamma ämnena kan vitsord för delområden höjas. Varje enhet har ett schema för omtagningstillfällen (se nedan datum för de olika enheterna). Studerande anhåller skriftligt till enhetschef om att få höja ett godkänt vitsord. 

Komplettering av prestationer gällande gemensamma ämnen

Inom ett delmål ska du utföra de uppgifter och övningar som ingår och du har överenskomna inlämningsdatum för dessa. Om en övning eller en uppgift inte är färdig, ogjord eller i övrigt bristfällig när perioden tar slut noteras det för delmålet i Wilma på följande sätt:

 • delmålet bör kompletteras (i Wilma komp)

Du har efter avslutade närstudier möjlighet att komplettera uppgiften. För eventuella kompletteringar fastslår läraren alltid ett nytt inlämningsdatum.

Om kompletteringen inte sköts enligt överenskommelse omvandlas prestationen till underkänd. Läraren noterar då följande i Wilma:

 • 0, delmålet bör tas om (i Wilma 0)

När du går om ett delmål jämsides med studier i andra delmål ska läraren som ansvarar för delmålet tillsammans med dig göra upp en skriftlig plan för genomförandet av delmålet. I planen framkommer vilka lektioner som du ska delta i och vilka uppgifter som ska göras. Det som är avklarat behöver inte göras på nytt.

Begäran om kontroll och rättelse av bedömning

Studerande som är missnöjd med bedömningen, kan inom 14 dagar skriftligen anhålla om kontroll av bedömning (riktas till lärarbedömaren). Bedömarna tar ställning till begäran om kontroll och skriver ett beslut utan dröjsmål. Beslutet delges studerande skriftligt och till beslutet befogas anvisning om hur man söker om rättelse av bedömning.

Den studerande kan efter beslut om kontroll av bedömning begära om rättelse av bedömning. Begäran riktas till arbetslivskommissionen inom 14 dagar från det att hen tagit del av beslutet gällande kontroll av bedömning.

Besvärsanvisning: Begäran om kontroll och rättelse av bedömning.

Prorektor, jan 2019

Anpassade vitsord

Det kan finnas möjlighet att få anpassad bedömning i delar av eller hela grundexamen (OBS! granska e-grunder och vad som inte får anpassas). Examensdelar i yrkes- och specialyrkesexamina kan inte anpassas!

En anpassning innebär att studerande kan utföra enkla, ofta förekommande arbetsuppgifter och arbetet utförs under handledning. Handledningen kan vara mer omfattande (med stöd och handledning) eller kontinuerlig (handledaren med hela tiden). 

För att du skall kunna få ett anpassat vitsord i någon del av dina studier krävs att du har både beslut över särskilt stöd och beslut över anpassning i examensdelen. Innan beslutet görs skall examenshandledaren eller läraren diskutera detta med dig och du och dina vårdnadshavare.

När bedömningen sker visar du ditt kunnande och du bedöms alltid enligt bedömningskriterierna. Trots att det finns beslut om anpassad bedömning kan du alltså alltid få normalt, icke anpassat, vitsord, alltid beroende på ditt kunnande vid bedömningstillfället.

Anpassad bedömning i delar av examen eller i hela examen är inget hinder från att få examensbetyg. Allting beror på hur mycket du lärt dig och hur bra du klarar av att utföra ett yrke inom den bransch du studerar. På betyget syns anpassade examensdelsvitsord med en hänvisning A.

Vitsordsskalan följer bestämmmelser ovan

För studerande som inlettt studierna efter 1.8.2018 Nöjaktig1A - Berömlig 5A.

För studerande som inlett studier före 1.8.2018 Nöjaktig 1A - Berömlig 3A.

juni 2019, Koordinator för specialundervisning och studerandevård

Tentamenstillfällen och omtentamen (för gemensamma ämnen)

Karis:

Allmänna tentamenstillfällen 2019-2020

Anmälan till tentamenstillfällen sker senast fredag kl. 16 föregåened vecka till Mona Eriksson per e-post till mona.eriksson@axxell.fi eller via Wilma. 

Det är studerande själv som anmäler sig. I anmälan ingår eget namn, grupp, förklaring på det som ska tenteras och namnet på den lärare som sköter bedömningen. Anmälan skickas senast fredagen före omtent.

Alla tentamenstillfällen ordnas i rum 2.13/2.17, kl. 16.15

2019

29.8
26.9
31.10
28.11
19.12

2020

30.1
27.2
26.3
23.4
28.5

augusti 2019, Koordinator för specialundervisning och studerandevård

Pargas

Allmänna tentamenstillfällen 2019-2020

Alla tillfällen ordnas kl 15-17 och anmälan sker till Carola Gröndahl, carola.grondahl@axxell.fi.

3.9
17.9
1.10
29.10
12.11
26.11
17.12

augusti 2019, koordinator för specialundervisning och studerandevård

Åbo

Omtentamenstillfällen ordnas i samband med Novia (genomsnittligen en gång i månaden på fredag kl. 12-16), eller enligt överenskommelse med läraren.

Omtentamenstillfällen 2018-2019

Fredag 25.10. 2019 kl 12-16
Fredag 29.11.2019 kl. 12-16
Fredag 13.12.2019 kl 12-16
Fredag 17.1.2020 kl. 12-16
Fredag 14.2.2020 kl. 12-16
Fredag 13.3.2020 kl. 12-16
Fredag 17.4.2020 kl. 12-16
Fredag 8.5.2020 kl. 12-16
Onsdag 29.5.2020 kl. 12-16
Fredag 21.8.2020 kl 12-16
Fredag 25.9.2020 kl 12-16

 

Anmälningen till omtentamen sker via studiebyrån senast 5 arbetsdagar på förhand.

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård