Bedömning

När vi diskuterar inlärning och bedömning har vi följande termer: respons på inlärning och bedömning av kunnande.

Respons på inlärning

Du får respons på inlärning för att veta vad du kan och vad du ännu måste lära dig. Detta sker under undervisningens gång och leder inte till något vitsord.

Respons på inlärning betyder att du tillsammans med din lärare kan diskutera din inlärningsprocess och få feedback på hur du utvecklas i riktning mot den yrkesskicklighet som förutsätts.

Läraren kan ge feedback muntligt eller skriftligt.

Skriftlig respons/feedback ges t.ex.

  • via Itslearning
  • via Wilma (t.ex. anteckningar i samband med närvaroanteckningar)
  • genom att skriva kommentarer i inlämnade uppgifter och/eller genom att göra skriftliga anteckningar i samband med arbetsuppgifter, uppföljningslistor.

När examensdelen presenteras får du veta hur du får respons på inlärning. I planeringen på Itslearning finns informationen hur och var responsen ges.

juni 2018, Koordinator för specialundervisning och studerandevård

Bedömning av kunnande

Bedömningen av kunnandet sker med vitsord. Kunnande i yrkesinriktade examensdelar bedöms via yrkesprov. Inom gemensamma ämnen sker bedömningen oftast på annat sätt än via yrkesprov.

Bedömningsskala

För studerande som påbörjat sina studier för en grundexamen före 1.8.2018 används skalan 1-3 , d.v.s. nöjaktiga N1, goda G2 och berömliga B3. I examensgrunderna finns bedömningskriterier för varje examensdel på de olika nivåerna N1-B3.

För studerande som inleder sina grundexamensstudier 1.8.2018 används en femgradig skala, nöjaktiga N1och N2, goda G3 och G4 samt Berömliga B5.(§ 11 i statsrådets förordning om yrkesutbildning 673/2017).


Studerande som påbörjat sina grundexamensstudier efter 1.1.2018 övergår från och med 1.8.2018 till nya examensgrunder. För de examensdelar som avklarats på våren 2018 justeras vitsordet från vitsordsskala 1-3 till 1-5 (§ 25 i förordning om yrkesutbildning 673/2017).

Bedömningen sker med yrkesprov i alla yrkesinriktade examensdelar. De gemensamma examensdelarnas delområden och undervisningen i dem bedöms med prov, inlämningsuppgifter m.m.

I yrkesexamina och specialyrkesexamina bedöms kunnandet i examensdelar med skalan godkänd/underkänd.

Juni 2018, Koordinator för specialundervisning och studerandevård

Anpassade vitsord

Det kan finnas möjlighet att få anpassad bedömning i delar av eller hela grundexamen (OBS! granska e-grunder och vad som inte får anpassas). Examensdelar i yrkes- och specialyrkesexamina kan inte anpassas!

En anpassning innebär att studerande kan utföra enkla, ofta förekommande arbetsuppgifter och arbetet utförs under handledning. Handledningen kan vara mer omfattande (med stöd och handledning) eller kontinuerlig (handledaren med hela tiden). 

För att du skall kunna få ett anpassat vitsord i någon del av dina studier krävs att du har både beslut över särskilt stöd och beslut över anpassning i examensdelen. Innan beslutet görs skall examenshandledaren eller läraren diskutera detta med dig och du och dina vårdnadshavare.

När bedömningen sker visar du ditt kunnande och du bedöms alltid enligt bedömningskriterierna. Trots att det finns beslut om anpassad bedömning kan du alltså alltid få normalt, icke anpassat, vitsord, alltid beroende på ditt kunnande vid bedömningstillfället.

Anpassad bedömning i delar av examen eller i hela examen är inget hinder från att få examensbetyg. Allting beror på hur mycket du lärt dig och hur bra du klarar av att utföra ett yrke inom den bransch du studerar. På betyget syns anpassade examensdelsvitsord med en hänvisning A.

Vitsordsskalan följer bestämmmelser ovan

För studerande som inlettt studierna efter 1.8.2018 Nöjaktig1A - Berömlig 5A.

För studerande som inlett studier före 1.8.2018 Nöjaktig 1A - Berömlig 3A.

juni 2019, Koordinator för specialundervisning och studerandevård

Höjning av vitsord

Det finns möjlighet att höja ett vitsord som du inte är nöjd med. Prata först om bedömningen med din lärare och diskutera tillsammans när och hur du kan höja ett vitsord.

maj 2018, Koordinator för specialundervisning och studerandevård

Rättelse av bedömning

Om du är missnöjd med bedömningen, diskutera då alltid i första hand med den lärare som gett dig vitsordet. Om du fortfarande är missnöjd kan du begära omprövning. Hur du ska gå till väga finns beskrivet i besvärsanvisningen Anhållan om ny bedömning.

Komplettering av prestationer

Inom ett delmål ska du utföra de uppgifter och övningar som ingår och du har överenskomna inlämningsdatum för dessa.

Om en övning eller en uppgift inte är färdig, ogjord eller i övrigt bristfällig när perioden tar slut noteras det för delmålet i Wilma på följande sätt:

För yrkesämnen

  • ej klar för yrkesprov, delmålet bör kompletteras (i Wilma komp)

För gemensamma ämnen

  • delmålet bör kompletteras (i Wilma komp)

Du har efter avslutade närstudier möjlighet att komplettera uppgiften. För eventuella kompletteringar fastslår läraren alltid ett nytt inlämningsdatum.

Om kompletteringen inte sköts enligt överenskommelse omvandlas prestationen till underkänd. Läraren noterar då följande i Wilma:

För yrkesämnen

  • ej klar för yrkesprov, delmålet bör tas om (i Wilma 0) 

För gemensamma ämnen

  • 0, delmålet bör tas om (i Wilma 0)

När du går om ett delmål jämsides med studier i andra delmål ska läraren som ansvarar för delmålet tillsammans med dig göra upp en skriftlig plan för genomförandet av delmålet. I planen framkommer vilka lektioner som du ska delta i och vilka uppgifter som ska göras. Det som är avklarat behöver inte göras på nytt.

 

Omtagning av påvisat kunnande

Du har i regel en första möjlighet att visa ditt kunnande inom ramen för undervisningen i delmålet. Utöver tillfället i samband med undervisningen finns det två tillfällen till omtagning på grund av att

  • du har varit sjuk
  • du har haft godtagbart förhinder
  • du inte har kunnat påvisa ditt kunnande med ett godkänt resultat

Varje enhet har ett schema för omtagningstillfällen. Läraren meddelar alltid vilka tillfällen som gäller det aktuella delmålet.

Du kan vid behov få stödundervisning eller extra handledning före omtagningstillfällen. Om du uteblir från ett omtagningstillfälle utan godtagbar orsak anses tillfället förbrukat.

 

Omtagning och komplettering av yrkesprov

Ibland finns det inte möjlighet att visa allt  kunnande som krävs för att få yrkesprovet godkänt. 

Du behöver då göra en komplettering i ett senare skede. Handledande läraren dokumenterar i yrkesprovsblanketten vad du behöver visa. Du kommer tillsammans med handledande lärare och arbetsplatshandledaren överens om hur, var och när kompletteringen görs. 

Om du saknar kunnande som behövs för att få ett godkänt yrkesprov får du ta om yrkesprovet. 

Du kommer tillsammans med handledande läraren och arbetsplatshandledaren överens om tidpunkt för omtagningstillfället.

Handledande läraren gör en bedömning om du behöver träna mera eller få extra undervisning. 

Tentamenstillfällen och omtentamen

Karis:

Omtentamenstillfällen 2018-2019

Anmälan till omtent sker per e-post till mona.eriksson@axxell.fi
Det är studerande själv som anmäler sig. I anmälan ingår eget namn, grupp, förklaring på det som ska tenteras och namnet på den lärare som sköter bedömningen. Anmälan skickas senast fredagen före omtent.

juni 2018, Koordinator för specialundervisning och studerandevård

 

Pargas

Omtentamenstillfällen 2018-2019

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård

 

Åbo

Omtentamenstillfällen ordnas i samband med Novia (genomsnittligen en gång i månaden på fredag kl. 12-16), eller enligt överenskommelse med läraren.

Omtentamenstillfällen 2018-2019

Fre 24.8.2018 kl. 12‐16
Fre 28.9.2018 kl. 12‐16
Fredag 26.10. 2018 kl 12-16
Fredag 30.11.2018 kl. 12-16
Fredag 14.12.2018 kl 12-16
Fredag 18.1.2019 kl. 12-16
Fredag 15.2.2019 kl. 12-16
Fredag 15.3.2019 kl. 12-16
Fredag 12.4.2019 kl. 12-16
Fredag 10.5.2019 kl. 12-16
Onsdag 29.5.2019 kl. 12-16
Fredag 23.8.2019 kl 12-16
Fredag 27.9.2019 kl 12-16

Anmälningen till omtentamen sker via studiebyrån senast 5 arbetsdagar på förhand.

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård