Avgifter

Utbildningen och undervisningen är kostnadsfri för dig.

De böcker du behöver i din utbildning betalar du själv. Du får mer information om vilka böcker du kommer att behöva då studierna inleds. Mycket av det material som du behöver finns tillgängligt elektroniskt på inlärningsplattformen Itslearning.

Du skaffar själv mappar, papper, pennor och annat du behöver, t.ex. kalkylator.

I en del av utbildningarna behöver studerande olika former av kläder och utrustning. Arbetskläder betalar studerande själv, medan skyddskläder och -utrustning i regel är kostnadsfria för studerande.

Den studerande betalar själv för redskap, material och andra förnödenheter avsedda för personligt bruk och som studerande efter slutförd utbildning får behålla. Oftast görs en sambeställning av dylika förnödenheter och studerande får en faktura där priset är samma som inköpspriset. Studerande kan också själv skaffa sig det hen behöver i undervisningen.

Om du har stora läs- och skrivsvårigheter och beslut över särskilt stöd kan du få gratis tillgång till talböcker eller ljudfiler.

Ta kontakt med enhetschefen på den enhet där du studerar om de kostnader som finns i samband med utbildningen uppfattas som oskäliga. Det finns möjligheter att få understöd.

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård

Rätt till avgiftsfria måltider

Enligt Lag om yrkesutbildning (531/2017) 100§ har alla grundexamensstuderande (gäller inte läroavtalsutbildning, personalutbildning eller arbetskraftsutbildning) rätt till en gratis måltid de dagar då den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet förutsätter att den studerande är närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. På de enheter där vi inte har lunchservering, betalas måltidsersättning på 3,30 euro/dag.

Då den studerande inte erhåller lunch på arbetsplatsen för utbildning enligt utbildningsavtal, kan den studerande i efterskott anhålla om utbetalning av måltidsersättning på 3,30 euro.

En studerande har även rätt till andra dagliga avgiftsfria måltider inom en utbildning där förvärvandet av kunnandet förutsätter att den studerande är närvarande en längre tid än en ordinarie arbetsdag på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. Inom de branscher där studerande tidigare inom den läroplansbaserade utbildningen har haft rätt till tre avgiftsfria måltider per dag tillämpar vi den nya lagen från och med hösten 2018.

juni 2018, rektor

Arbetskläder

Studerande förutsätts vara ändamålsenligt klädd under skoldagen. Utbildningarna har sina egna branschspecifika krav på arbetsklädsel.  Arbetskläder används för att skapa en enhetlig klädsel eller för att hindra att privata kläder smutsas ner. Skyddskläder och skyddsutrustning skyddar kroppen eller kroppsdelar mot skador i enlighet med arbetarskyddslagen.

Arbetskläder betalar studerande själv, medan skyddskläder och -utrustning i regel är kostnadsfria för studerande. Observera att det i vissa fall är beroende av vilken typ av arbete det är fråga om och var arbetet utförs ifall klädseln räknas som personlig skyddsutrustning eller inte.

Oftast görs en sambeställning av arbetskläder och studerande får en faktura där priset är samma som inköpspriset. Studerande kan också själv skaffa sig det hen behöver i undervisningen. De kläderna som införskaffas via Axxell förses med Axxells logo.

I vissa fall då skyddsutrustningen används sällan eller det av annan orsak inte är ändamålsenligt med personlig utrustning finns det att låna.

Det är alltid enhetschefen som fattar beslutet över vilken skyddsutrustning som är kostnadsfri för studerande på enheten. Ta kontakt med enhetschefen på den enhet där du studerar om de kostnader som finns i samband med utbildningen uppfattas som oskäliga. Det finns möjligheter att få understöd.

juni 2018, rektor