Att söka arbetsplats

Studerande söker inom de flesta branscher själv sin arbetsplats där hen förverkligar sin utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal. Den handledande läraren skall dock alltid stöder och handleda studeranden i att hitta lämplig arbetsplats som stöder studerandes kompetensutvekling och som möjliggör att examensdelens målsättningar uppfylls. Studerande bör söka sin arbetsplats där hen förverkligar sin utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal i god tid innan perioden börjar. Före perioden börjar tar studerande del av information om periodens målsättningar samt utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal.

Hur man finner en arbetsplats där man gör sin utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal varierar från bransch till bransch. Oberoende av hur studerande finner en arbetsplats måste den handledande läraren alltid utvärdera ifall arbetsplatsen lämpar sig som en arbetsplats där studerande gör sin utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal.

Före val av arbetsplats är det viktigt att den handledande läraren känner till de kompetenskrav arbetsplatsen har på studeranden och vilken typ av arbetsuppgifter och handledning de kan erbjuda samt meddela den handledande läraren om detta. Arbetsgivaren och den handledande läraren bör även se till att arbetsplatshandledaren har möjlighet att introducera studeranden i arbetsuppgifter, arbetarskydd och arbetsgemenskapen. 

Läraren ska även försäkra sig om studeranden kan nå de målsättningar som studeranden har samt är i övrigt lämplig som inlärningsmiljö.

Arbetsplatsen där studerande gör sin utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal bör fylla åtminstone följande kriterier:

 • Det finns yrkeskunnig personal som har kunskap/utbildning i att handleda studeranden och som kan agera som arbetsplatshandledare. 
 • Kan erbjuda arbetsuppgifter som motsvarar inlärningsmålsättningarna och har tillräckligt med verksamhet.
 • Kan introducera studeranden i sina arbetsuppgifter och stöda studerandens inlärning.
 • Kan ansvara för handledningen av studeranden och arrangera tillfällen där studeranden får respons på sin inlärning.
 • Kan ansvara för studerandens arbetarskydd i samband med utförandet av givna arbetsuppgifter enligt vad som är stadgat i lagen även om studeranden inte är i arbets-/tjänsteförhållande. Den handledande läraren bör informera arbetsgivaren om ansvarsfördelningen gällande arbetssäkerhet.

juni 2019, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet

Arbetstider

En av målsättningarna är att lära sig att fungera på en arbetsplats och därför följer studerande arbetsplatsens regler och arbetstider. Om studerande är frånvarande på grund av sjukdom ska studerande omedelbart kontakta arbetsplatsen och skolans kontaktperson. 

Vid sjukfrånvaro följer studerande samma regler som de anställda på arbetsplatsen.

Vid upprepad frånvaro och/eller förseningar bör arbetsplatshandledaren genast kontakta handledande lärare.

juni 2018, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet

Reseersättning

Under utbildning enligt utbildningsavtal har studerande möjlighet att ansöka om ersättning för resor mellan hemmet/internatet och arbetsplatsen. Studerande ansöker på förhand om reseersättning från FPA.

Kontakta studiebyrån eller FPA för närmare information.

juni 2018, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet

Måltidsersättning

Under utbildning enligt utbildningsavtal har studerande som studerar för en Grundexamen rätt till måltidsersättning för de dagar hen är på arbetsplatsen. Om arbetsplatsen där studerande gör sin utbildning enligt utbildningsavtal är nära en Axxellenhet är studerande inte berättigad till måltidsersättning utan förväntas äta på skolan. Studerande kan inte söka måltidsersättning om det är möjligt att inom loppet av en timme ta sig till och från en Axxellenhet och äta lunch där. Om arbetsgivaren erbjuder måltider på arbetsplatsen har studerande inte rätt till måltidsersättning från skolan.

Om studerande har rätt till måltidersättning anhåller de om detta efter att de slutfört sin utbildning enligt utbildningsavtal. Måltidsblanketten finns i Wilma. Blanketten ska undertecknas av studerande, arbetsplatshandledaren samt läraren. Ersättningen betalas ut efter att studerande slutfört sin utbildning enligt utbildningsavtal.

juni 2018, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet

Arbetskläder och -utrustning

Beroende av den bransch man studerar inom använder man olika arbetskläder, verktyg och annan utrustning. Det är mycket viktigt att på förhand komma överens om vilka arbetskläder studerande ska använda samt vilka verktyg och skyddskläder som behövs. Arrangemangen skrivs in i Utbildningsavtalet och Arbetsgivarens kontaktuppgiftsblankett för Utbildnings- och läroavtal.

Arbetsgivaren som sluter ett utbildningsavtal ansvarar alltid för att studerandens skyddsutrustning har de konstruktiva egenskaper som fordras och att skyddsutrustningen är i användbart och funktionsdugligt skick och att den också används i arbetet.

juni 2018, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet

Försäkringar

Axxell har en lagstadgad olycksfallsförsäkring som gäller för studerande under utbildning enligt utbildningsavtal. Denna försäkring gäller även under resorna till och från arbetsplatsen.

Axxell har även en ansvarsförsäkring för studerande under utbildning enligt utbildningsavtal. Försäkringen kan ersätta person- och sakskador som studerande förorsakar en utomstående part under utbildning enligt utbildningsavtal. Försäkringen kan också täcka skador som den studerande förorsakar på sådan egendom som hen använder under utbildning enligt utbildningsavtal.

Om studerande gör sin utbildning enligt utbildningsavtal utomlands rekommenderar vi att studerande täcker en privat rese- och olycksfallsförsäkring.

juni 2018, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet

Tips för en lyckad avtalsperiod

 

Emottagande och introduktion till arbetsuppgifter

Arbetsplatshandledaren tar emot studeranden och introducerar studeranden i hens arbetsuppgifter på samma sätt som om hen skulle vara en ny arbetstagare. Arbetsplatsen ansvarar för att studeranden introduceras i sina arbetsuppgifter. Ifall arbetsplatsen har checklistor för hur en ny arbetstagare/studerande introduceras i sina kommande arbetsuppgifter och i arbetsgemenskapen är det önskvärt att dessa används.

Förutsättningarna för en lyckad utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal ökar om:

 • Personalen är medveten om att en studerande är på kommande.
 • Både studeranden, arbetsplatshandledaren och arbetskamraterna ger ett gott intryck.
 • Arbetsplatsen har en plan för hur introducera nya arbetstagare och att det finns utnämnda ansvarspersoner.

Varför bör studeranden introduceras i arbetsgemenskapen och i sina arbetsuppgifter?

 • Ger en god start till utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal.
 • Minskar på olycksfall och misstag.
 • Arbetet löper bättre och kvaliteten och resultaten förbättras.
 • Studeranden presterar bättre.
 • Studeranden får en ökad förståelse för arbetet och om arbetsplatsen.
 • Studeranden lär känna personalen bättre.
 • Ger en trygghetskänsla och ökar trivseln.

 Tips åt arbetsplatshandledaren:

 • Var modigt en handledare. Du är ju expert och kunnig inom ditt område.
 • Bekanta dig med din studerandes målsättningar under utbildningsavtal eller läroavtal.
 • Ta reda på studerandens kompetenser och färdigheter och öka studerandens ansvar då studeranden är mogen för detta.
 • Reservera tid för att hålla planerings/handlednings/respons diskussioner tillräckligt ofta.
 • Be den handledande läraren om förslag på hur stöda och handleda studeranden i inlärningsprocessen.
 • Lyssna, ge stöd och uppmuntran – handledning och respons är centrala element i inlärningen.
 • Ge studeranden möjligheter att lära sig och att öva.
 • Klargör vikten av att följa arbetslivets spelregler och av att göra ett bra arbete, stöd studerandens yrkesmässiga utveckling.
 • Ta gärna kontakt med den handledande läraren om det är något du funderar på. Du kan kontakta handledaren via t.ex. telefon, skype eller via e-post.

juni 2018, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet