Arbetarskydd under utbildningsavtal

Det är viktigt att studerande lär sig om arbetssäkerheten både i teorin och i praktiken innan hen sluter ett utbildningsavtal. Studerande ska få handledning i hur maskiner och redskap används, säkra arbetsmetoder och användning av behövlig skyddsutrustning. De bör veta hur de arbetar på ett tryggt sätt med beaktande av både sin egen och andras säkerhet.

På Axxells webbsidor finns en elektronisk anmälan av olycksfall och nära ögat - händelser. Anmälan ska alltid fyllas i när ett tillbud inträffat eller när ett tillbud varit nära, även sådant som händer under utbildningsavtal. Anmälan kan göras av studerande, läraren, arbetsplatshandledaren, föräldern eller annan berörd person.

Vem ansvarar för arbetssäkerheten under läroavtalsutbildning och utbildning som grundar sig på utbildningsavtal?

I lagen om yrkesutbildningen 531/2017 kapitel 8 §78 står följande:

”Vid utbildning som ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter svarar arbetsgivaren eller den som tillhandahåller utbildningsavtalsarbetsplatsen för arbetarskyddet för den studerande i enlighet med arbetarskyddslagen (738/2002). Utbildningsanordnaren ska informera arbetsgivaren eller den som tillhandahåller utbildningsavtalsarbetsplatsen om detta ansvar för arbetarskyddet.”

Anmälan av farliga arbeten

 

Enligt arbetarskyddslagen får en person under 16 år inte utföra farliga arbeten. Som farligt arbete för unga betraktas arbete där den unga arbetstagaren själv eller andra personer kan utsättas för särskild risk för olycksfall eller förlust av hälsan på grund av arbetet. Arbete som ingår i social- och hälsovårdsministeriets förteckning över farliga arbeten får utföras av 16-17 år fyllda unga arbetstagare, om arbetsgivaren har sett till säkerheten tillräckligt och arbetet har anmälts till arbetarskyddsmyndigheten. Dessutom har det fastställts särskilt skadliga arbeten som personer under 18 år inte får utföra alls. Nattarbete är förbjudet för personer under 18 år.

Om det i utbildningen som grundar sig på utbildningsavtal eller i läroavtalsutbildningen utförs arbetsuppgifter som medför skyldighet att göra en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten ska en sådan anmälan utarbetas i samband med den personliga utvecklingsplanen för kunnandet och när utbildnings- eller läroavtalet planeras. Alternativt ska det kontrolleras om en sådan anmälan redan gjorts. (källa: Anvisning: Utbildning som ordnas på en arbetsplats inom yrkesutbildningen och anmälan om farliga arbeten som utförs av unga arbetstagare (Undervisnings- och kulturministeriet))

För att följa förordningen rätt ska handledande lärare göra följande:
- en gång per år gör utbildningsanordnaren separat för varje arbetsplats anmälan om farligt arbete, inklusive en uppskattning av antalet studerande som arbetar på arbetsplatsen
- för nya arbetsplatser görs under årets lopp nya anmälningar om farligt arbete utförs där
- alla anmälningar kompletteras om det uppstår nya riskmoment eller säkerhetsrisken ökar
- utbildningsanordnaren har det primära ansvaret för att göra anmälan, men behöver arbetsplatsens medverkan i ärendet

Hur ska anmälan göras? Anvisningar finns här

Blanketten Anmälan om farliga arbeten finns här. Blanketten skall skickas till den Regionförvaltningsverk där UA platsen finns. Adresserna till samtliga 5 Regionförvaltningsverk finns i blanketten

Lista på särskilt skadliga arbeten

Farliga arbeten enligt § 4 Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (15.6.2006/475)

september 2018, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet